Общи условия

Общи условия на „Маджестър България” ЕООД

I. ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ:

1. Записване е възможно онлайн, чрез турагенти в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРЪТ. Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка за записване и внасяне на депозит.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ:

1. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път на сметките на ТУРОПЕРАТОРЪТ.

2. Депозит: Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата пакетна цена. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3. Окончателно плащане: до 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

4. Цените са калкулирани при курс "купува" евро/лев на БНБ и се изчисляват по курса за деня към датата на подписване на договора.

5. Увеличението на цената на услугите е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база курс "продава" евро/лев, установен от БНБ, за което  ПОТРЕБИТЕЛЯТ  ще бъде уведомен своевременно.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА:

1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2. Да предложи задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователното дружество. 

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл.42 от ЗТ с застрахователно  дружество ЗАД”Армеец”

IV. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА:

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

2. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове и градове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.

3. При неспазване на сроковете за депозит и доплащане; неспазване на срока на представяне на необходимите документите; нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ независимо от причините, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира организираното пътуване и да удържи неустойки, както следва:

      3.1. при пътуване в чужбина:

а/ до 60 календарни дни преди датата на пътуването без неустойки;

б/ от 59 до 30 календарни дни преди датата на пътуването в размер 30% от общата стойност на пътуването;

в/ от 29 до 15 дни преди датата на пътуването 50 % от общата стойност на пътуването;

г/ до 14 работни дни преди датата на пътуването 80% от общата стойност на пътуването;

д/ по-малко от 14 дни преди датата на пътуването 100 % от общата стойност на пътуването

      3.2.    при пътуване в страната:

а/ до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки;

б/ от 19 до 14 дни преди датата на пътуването 30% от общата стойност на пътуването;

в/ от 13 до 7 дни преди датата на пътуването 50 % от общата стойност на пътуването;

г/ от 6 до 3 дни преди датата на пътуването 80 % от общата стойност на пътуването;

д/ по-малко от 3 дни преди датата на пътуването 100 % от общата стойност на пътуването.

4. Смяна на дата от туриста за организирано пътуване се счита за отказ от пътуване. В този случай влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.

Неявяването на туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.

Всечки отказ от пътуване се извършват лично в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.

5. Съгласно Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

5.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

5.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в стаята на хотела или студиото. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за своя сметка.

9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.

10. Поведение на туристите

10.1. Преди пътуването - ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.

10.2. По време на пътуването - Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията, е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.

10.3. По време на движение на автобуса, всеки турист е задължен да пътува седнал. При неизпълнение на това изискване, ако туристът претърпи инцидент, всички щети и отговорности са за негова сметка.

10.4. Емиграция - Някои клиенти използват туристическите програми, като начин за емиграция. При наличие на подобни случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.

10.5. При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват не консумираните услуги. При отпътуване за друг град или място закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани

11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.

12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ - билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от раздел VІ т.3.

13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от него обстоятелства и непреодолими събития.

14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при закъснение на полет над 1 час или анулиране на полет, независимо от причините (вкл. и по вина на авикомпанията), не възстановява и не компенсира туристите за пропуснатите услуги, вследствие на анулацията или закъснението. По същата причина предварително заявения трансфер на летището може да се гарантира до 25 минути от предварително обявения час за пристигане. При съдействие от страна на туриста при закъснение на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, туристът поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания, а в случай, че не желае допълнителен трансфер, туристът поема на своя отговорност и за своя сметка придвижването до избрания хотел.

16. В случаи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, поместени в програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да анулира заявената програма. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени пътуване, когато:

17.1. не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на организирано пътуване;

17.2. това се дължи на непреодолима сила – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, гранични неуредици и др.

В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки, като възстановява всички внесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми.

При недостигане на минималния брой туристи за организираното пътуване или непреодолима сила ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен най–късно до 7 работни дни преди определената дата за отпътуване.

Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът в срок от 10 работни дни след определената дата за тръгване.

18. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може без съгласието на туристите, без да носи отговорност за това да направи следните промени, които ПОТРЕБИТЕЛЯ приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:

18.1. Да промени времето на заминаване, съответно на връщане;

18.2. Да промени хотела, в който се настаняват туристите, с хотел от същата категория или по – висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;

18.3. Да промени продължителността на програмата, но с не повече от 24 часа, като съответно промени и цената на програмата, съгласно действително направените разходи;

18.4. Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от програмата;

* В тези случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.
19. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга, което се приема от ПОТРЕБИТЕЛЯ само в случай, че е съгласен с така направената промяна на програмата на пътуването.

* В случай, че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на 51% от туристите в групата, замяната на туристическата услуга влиза в сила единствено когато с нея са съгласни 51% от пълнолетните туристи от групата.

* В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приема предложената компенсация на туристическа услуга, той има право на обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга.

* В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема предложената компенсация на туристическа услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯ изразява своето съгласие и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални или морални претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод.

* В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга с друга, която има по-малка стойност от предварително заявената услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на обезщетение до разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.

20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги.

21. При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, според описаната в раздел VІ, т. 3.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

2. ПОТРЕБИТЕЛ който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата /ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ  се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.

4. ПОТРЕБИТЕЛ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

6. При нанесени щети на ползваните хотели и превозни средства по време на организираното пътуване конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на организираното пътуване, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата.

7. При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ТУРОПЕРАТОРА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна, посочен върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място. Ако туристът не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.

8. При неспазване на задълженията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира изпълнението и качеството на туристическата програма.

VI. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.

2. Съгласно чл. 35 от Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи (като се изключат промените, посочени в раздел VІ, т. 16) в срок от 3 дни от датата, на която е бил писмено уведомен, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

2.1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената, или

2.2. да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:

- Друго пътуване от същото или по – високо качество, ако има такава възможност.

- Пътуване от по – ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.

- Да му бъдат възстановени всички платени суми по договора в срок от 10 работни дни от датата на уведомлението за отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.3. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за автобусни програми, е 10.00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор.

2.4. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за самолетни програми, е 10.00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. Това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването.

3. Срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице:

3.1. За автобусни програми:

- в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

3.2. За самолетни програми: от деня, следващ деня на записването до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – без неустойка, ако не се променя заявеното настаняване. Промяна на настаняването или преотстъпване на трето лице след 90-ия ден се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в VІ. 3. неустойки.

* При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 /девет/ дни преди датата на отпътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение.

4. Пътуването не може да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт, на лица със здравословни и други проблеми, които могат да попречат на организираното пътуване. Преотстъпването на място в организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ изисква сключване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поети от титуляра до момента.

4.1. В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на друго лице и от това произтича заплащане на глоби по вече оформени пътнически документи – самолетни, фериботни или автобусни билети, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност по замяната на тези документи в пълния размер на тези глоби и дължи тяхното заплащане при сключването на договор с ТУРОПЕРАТОРА за организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ.

4.2. В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на лице от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то автоматично с прехвърлянето на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава с необходимата сума за доплащане. В случай на отказ за заплащане на така възникналото задължение, това се счита за отказ от пътуване и отговорността за това се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

5. При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга по договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да търси отговорност от ТУРОПЕРАТОРА до пълния размер на стойността на неточно изпълнената или неизпълнената услуга по договора в седем дневен срок след завръщането си.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да направи рекламация при следните условия: Рекламацията се предявява в едноседмичен срок след завършване на организирано пътуване единствено в писмена форма в офиса, където е записан туристът.

6.1. За рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване, агенциите не носят отговорност.

6.2. При рекламация на услуги, които касаят качеството на хотелска или транспортна услуга, туристът се задължава да уведоми веднага екскурзовода на групата и да представи рекламацията в писмен вид, като изрично посочи причината за рекламацията. Така предявената рекламация следва да бъде подписана. В такъв случай екскурзоводът съставя протокол с описание на услугата, предмет на рекламацията, който следва да бъде подписан от него самия, туристът и - при хотелска услуга - конкретния подизпълнител – хотелиер, шеф рецепция или администратор; - при транспортна услуга – водач на автобуса или представител на авиопревозвача.

6.3. В случай, че туристът ползва услуга самостоятелно, без екскурзоводско обслужване, протоколът следва да бъде подписан от самия турист и - при хотелска услуга - конкретния подизпълнител – хотелиер, шеф рецепция или администратор; - при транспортна услуга – водач на автобуса или представител на авиопревозвача.

В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, се съставя протокол, потвърждаващ конкретното обстоятелство, като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в седем дневен срок след завръщането си туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на агенцията.

Рекламациите се разглеждат в срок до 7 дни след получаването им.

VII. Редът за изменение и прекратяване на договора

1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора.

2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменения вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите отношения.